صفحه اصلی > کمیته ها > کمیته علمی 

اعضای کمیته علمی

جناب آقای دکتر شکاری (رئیس علمی همایش)

جناب آقای دکتر نجاتی زاده

جناب آقای دکتر میرزاده

جناب آقای دکتر حسنی آزاد

جناب آقای دکتر ناظمی

جناب آقای دکتر کاشانی

جناب آقای دکتر حیرانی(دبیر علمی همایش)

جناب آقای دانشمند

 

بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری تلفن: 5-07633333280
Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved